Jdi na obsah Jdi na menu
 


NOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD CVIČIŠTĚ

Provozní řád cvičiště

ZÁKLADNÍ KYNOLOGICKÉ ORGANIZACE č.537 OSTRAVA-MUGLINOV

 

Tento řád platí pro členy, účastníky výcviku i hosty kynologického cvičiště

 

Cvičiště a jeho zařízení slouží k zájmové a sportovní kynologické činnosti. Každý, kdo vstoupí do prostor cvičiště  je povinen řídit se tímto řádem.

 

1. Vstup do areálu je povolen pouze členům, Julii Bukovinské a Lence Blachové s účastníky výcviku, včetně jejich doprovodu. Ostatním osobám je vstup povolen pouze v doprovodu člena ZKO.

2. U dětí do 15 let je vstup na cvičiště bez doprovodu rodičů zakázán.

3. Každý účastník výcviku je povinen vždy před zahájením výcviku potvrdit svou účast.

4. Vstup na cvičiště je dovolen pouze zdravým psům, kteří nejeví známky nemoci a mají platné očkování minimálně proti vzteklině, parvoviróze, leptospiróze, psince a infekční hepatitidě. Každý pes musí být také řádně odčervený a odblešený. Psovod je povinen chránit svého psa očkováním před infekčními chorobami a dále řádně ochraňovat psa proti vnitřním a vnějším parazitům.

5. Psovod je povinen mít vždy u sebe platný očkovací průkaz psa.

6. Infekčně nemocní psi a feny v 2. polovině březosti mají přísný zákaz vstupu na cvičiště.

7. Pes může být vyloučen z výcviku, pokud projevuje příznaky onemocnění. Opětovné zařazení do společného výcviku je podmíněno veterinárním osvědčením o bezinfekčnosti.

8. Psovod zodpovídá za bezvadný fyzický a psychický stav svého psa při příchodu na cvičiště i v průběhu výcviku. Psovod má právo konzultovat s instruktorem výcviku jakékoliv nežádoucí chování nebo nestandardní zdravotní stav svého psa.

9. Háravé feny mají přístup pouze po dohodě s instruktorem výcviku.

10. Účastníci výcviku mají povinnost dodržovat cvičební dobu, zejména její začátek a konec. Výcvik je vždy zveřejněn na FB Kynologie Muglinov nebo na stránkách ZKO. Výcviky se nesmí prolínat.

11. Při výcviku je psovod povinen dbát pokynů instruktorů výcviku, při obranách dodržovat pokyny figurantů. Nikdo jiný není oprávněn do výcviku zasahovat.

12. Výcvik se provádí tak, aby neodporoval zákonu na ochranu zvířat, fyzické trestání psů není dovoleno.

13. Každý psovod se při výcviku ke psu chová ohleduplně, psa nepřetěžuje, netýrá ani ho neúměrně netrestá.

14. V případě nevhodného chování a hrubého zacházení se psem má instruktor výcviku právo vykázat kohokoliv z prostor cvičiště a může i vyloučit psovoda z výcviku bez nároku na refundace.

15. Psovod při výcviku používá vhodné cvičební pomůcky, které neničí a po výcviku je vrátí na původní místo.

16. V době výcvikových hodin je zakázáno volné pobíhání psů.

17. Volné pobíhání psů po cvičišti je možné pouze před započetím nebo po ukončení výcviku a vždy pod dozorem majitele.

18. U agresivních jedinců je nutné používání náhubků po celou dobu pobytu na cvičišti.

19. Není dovoleno uvazovat psy k plotu a k překážkám.

20. Každý psovod zodpovídá za svého psa (ZKO za psa po dobu výcviku nezodpovídá). Psovod je povinen mít psa vždy pod svým dohledem.

21. Za veškeré škody způsobené psem na cvičišti odpovídá a škodu hradí psovod. Jedná se o objektivní odpovědnost, která vyplývá z občanského zákoníku.

22. Každý psovod má povinnost neprodleně uklízet výkaly po svém psu v rámci prostor cvičiště i v jeho okolí.

23. Osoby doprovázející psovoda na cvičiště se musí chovat tak, aby nenarušovaly výcvik nebo probíhající akci, nesmí ničit vybavení cvičiště.

24. Vstupní branku každý návštěvník zajistí vždy tak, aby nedošlo k nekontrolovanému průchodu psa/psů.

25. Jakékoliv pořádání akcí a výcviku musí být vždy v souladu s výcvikem a akcemi ZKO. Soukromé akce se mohou pořádat se souhlasem výboru ZKO, ale budou zpoplatněny na základě sepsané dohody o užívání. Vše musí být povoleno písemným souhlasem.

26. V prostoru klubovny se dodržuje čistota a pořádek. Je zakázán vstup psům.

27. Jakékoliv pořádání komerčních akcí musí být předem povoleno výborem ZKO a bude sepsána dohoda o užívání.

28. Jakékoliv závažné porušení provozního řádu nebo jeho opakované porušování může vést k vyloučení člena ZKO nebo k okamžitému ukončení Dohody o užívání .

29. Všechny úpravy, práce, či umísťování překážek nebo jakéhokoliv zařízení podléhá schválení výboru ZKO. Platí to výhradně pro hosty cvičiště a Dohody o užívání.

30. Areál cvičiště nemá žádné nádoby na odpad a exkrementy, všichni členové a návštěvníci cvičiště si vše vezmou po výcviku s sebou.

31. Jedinným vlastníkem pozemku a zařízení je Základní kynologická organizace č.537 Ostrava - Muglinov. 

32. Veškeré vybavení cvičiště, včetně osvětlení smí používat všichni, kteří jsou členové nebo smluvní partneři ZKO.

33. Jakákoliv činnost, úprava, umístění překážek, či jiného zařízení podléhá pravomoci výboru ZKO a ten bude rozhodovat o veškerých věcech. Vše musí být sjednáno písemně. Ústní domluva není brána v potaz.

 

KOMERČNÍ VYUŽITÍ CVIČÁKU JE VŽDY OPROTI DOHODĚ O UŽÍVÁNÍ V RÁMCI POKRYTÍ NÁKLADŮ NA VYUŽITÍ CVIČIŠTĚ